2019 Varsity G1 vs Parma2019 Varsity G2 vs Western Reserve2019 Varsity G3 vs Brookside2019 Varsity G4 vs Black River2019 Varsity G5 vs Lakeridge2019 Varsity G6 vs Rittman DH G12019 Varsity G7 vs Rittman2019 Varsity G8 vs Clearview2019 Varsity G10 vs Wellington2019 Varsity G11 vs Lutheran West2019 Varsity G12 vs Lutheran West2019 Varsity G13 vs Keystone2019 Varsity G14 vs Brooklyn2019 Varsity G15 vs Fairview2019 Varsity G16 vs Firelands2019 Varsity G17 vs Holy Name2019 Varsity G18 vs Fairview2019 Varsity G19 vs Oberlin2019 Varsity G20 vs Oberlin (Senior night)2019 Varsity G21 vs Brooklyn2019 Varsity G22 vs Buckeye2019 Varsity TOURN G1 vs Mapleton2019 Varsity TOURN G2 vs Dalton