2022 Cliff & Alisha2018 Matt & Courtney2018 Steve & Kim Rumes2017Jerry & Renee2017Stephenson Wedding2016Shane & Shaina2016Rick & Aimee2014Jake & Ciara2013Sean & Amanda2012Kevin_Sarah