Varsity Girls vs. Lutheran West (1)Varsity Girls vs. Lutheran West (2)Varsity Girls vs. Lutheran West (3)Varsity Girls vs. Lutheran West (4)Varsity Girls vs. Lutheran West (5)Varsity Girls vs. Lutheran West (6)Varsity Girls vs. Lutheran West (7)Varsity Girls vs. Lutheran West (8)Varsity Girls vs. Lutheran West (9)Varsity Girls vs. Lutheran West (10)Varsity Girls vs. Lutheran West (11)Varsity Girls vs. Lutheran West (12)Varsity Girls vs. Lutheran West (13)Varsity Girls vs. Lutheran West (14)Varsity Girls vs. Lutheran West (15)Varsity Girls vs. Lutheran West (16)Varsity Girls vs. Lutheran West (17)Varsity Girls vs. Lutheran West (18)Varsity Girls vs. Lutheran West (19)Varsity Girls vs. Lutheran West (20)