2017 Varsity G5 CHEER vs Buckeye-12017 Varsity G5 CHEER vs Buckeye-22017 Varsity G5 CHEER vs Buckeye-32017 Varsity G5 CHEER vs Buckeye-42017 Varsity G5 CHEER vs Buckeye-52017 Varsity G5 CHEER vs Buckeye-62017 Varsity G5 CHEER vs Buckeye-72017 Varsity G5 CHEER vs Buckeye-82017 Varsity G5 CHEER vs Buckeye-92017 Varsity G5 CHEER vs Buckeye-102017 Varsity G5 CHEER vs Buckeye-112017 Varsity G5 CHEER vs Buckeye-122017 Varsity G5 CHEER vs Buckeye-132017 Varsity G5 CHEER vs Buckeye-142017 Varsity G5 CHEER vs Buckeye-152017 Varsity G5 CHEER vs Buckeye-162017 Varsity G5 CHEER vs Buckeye-172017 Varsity G5 CHEER vs Buckeye-182017 Varsity G5 CHEER vs Buckeye-192017 Varsity G5 CHEER vs Buckeye-20