2017 Varsity G3 vs Northwestern CHEER-12017 Varsity G3 vs Northwestern CHEER-22017 Varsity G3 vs Northwestern CHEER-32017 Varsity G3 vs Northwestern CHEER-42017 Varsity G3 vs Northwestern CHEER-52017 Varsity G3 vs Northwestern CHEER-62017 Varsity G3 vs Northwestern CHEER-72017 Varsity G3 vs Northwestern CHEER-82017 Varsity G3 vs Northwestern CHEER-92017 Varsity G3 vs Northwestern CHEER-102017 Varsity G3 vs Northwestern CHEER-112017 Varsity G3 vs Northwestern CHEER-122017 Varsity G3 vs Northwestern CHEER-132017 Varsity G3 vs Northwestern CHEER-142017 Varsity G3 vs Northwestern CHEER-152017 Varsity G3 vs Northwestern CHEER-162017 Varsity G3 vs Northwestern CHEER-172017 Varsity G3 vs Northwestern CHEER-182017 Varsity G3 vs Northwestern CHEER-192017 Varsity G3 vs Northwestern CHEER-20