2017 Varsity G3 vs Northwestern BAND-12017 Varsity G3 vs Northwestern BAND-22017 Varsity G3 vs Northwestern BAND-32017 Varsity G3 vs Northwestern BAND-42017 Varsity G3 vs Northwestern BAND-52017 Varsity G3 vs Northwestern BAND-62017 Varsity G3 vs Northwestern BAND-72017 Varsity G3 vs Northwestern BAND-82017 Varsity G3 vs Northwestern BAND-92017 Varsity G3 vs Northwestern BAND-102017 Varsity G3 vs Northwestern BAND-112017 Varsity G3 vs Northwestern BAND-122017 Varsity G3 vs Northwestern BAND-132017 Varsity G3 vs Northwestern BAND-142017 Varsity G3 vs Northwestern BAND-152017 Varsity G3 vs Northwestern BAND-162017 Varsity G3 vs Northwestern BAND-172017 Varsity G3 vs Northwestern BAND-182017 Varsity G3 vs Northwestern BAND-192017 Varsity G3 vs Northwestern BAND-20